Έκθεση αναρτηθέντος καταλόγου των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μελών του Ν.Ο.ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ στη Γενική Συνέλευση της 18/2/2024 και τυχόν επαναληπτικής της 25/2/2024.
Πίνακας μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου την 18/2/2024 και τυχόν επαναληπτικής της 25/2/2024.