ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 2020

ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 2020

TIME LIMITS NON SPINNAKER

TIME LIMITS ORC A-B

NS RACE 1

ORC RACE 1

NS RACE 2

ORC RACE 2

OVERALL NS

OVERALL ORC